Sykefravær og årsaker til sykefravær kan ofte være sammensatt og kompleks. For en arbeidsgiver kan det være vanskelig å vite hvor “skoen trykker”, og hva som skal til for å støtte og veilede en arbeidstaker riktig.

Det kan være ulike årsaker til at det for en arbeidstaker blir vanskelig å mestre jobben. Det kan være fysiske plager, samt belastninger og krav på og uten jobb som påvirker psykisk og fysisk helse og overskudd. Fravær fra arbeid kan også handle om at man ikke opplever å være på den riktige arbeidsplassen, og ikke får benyttet egne ressurser og interesse på en god nok måte. Tjeneste Ekspertbistand kan da være aktuell.


Kriterier og rammer for Ekspertbistand:
 • Ekspertbistand kan gis til en arbeidsgiver i enkeltsaker der en arbeidstaker har lange og/eller hyppig gjentakende sykefravær.
 • Tilskudd kan gis i sykemeldingsperioden, men også mellom sykemeldingsperioder der hvor sykemeldingsperiodene forekommer hyppig.  
 • Arbeidsgiver, arbeidstaker og NAV Arbeidslivsenter må være enige om at Ekspertbistand er hensiktsmessig.
 • Rådgiver/Ekspert fra iFokus er en nøytral og profesjonell part.
 • Økonomisk støtte fra NAV Arbeidslivsenter 
 • Tidsperspektiv for Ekspertbistand: 8 uker, men dette kan variere noe fra sak til sak.
 • Omfang opp til 20 timer inkl forberedelser og rapportering.

 


Våre rådgivere kan: Ekspertbistand - Inflow24
 • Bistå arbeidstaker og arbeidsgiver i en uhensiktsmessig arbeidssituasjon – som kan eller har medført sykefravær.
 • Bistå med å se nye muligheter i arbeid.
 • Bistå i saker hvor det er konflikt eller det kan ligge en opplevelse av konflikt til grunn.
 • Bistå når arbeidstaker og arbeidsgiver er rådville og ikke vet hva som kan gjøres.
 • Gjennomføre en arbeidsplassvurdering: Fysisk, ergonomisk, psykososial og organisatorisk vurdering av arbeidsplassen

Hvordan vi jobber: 
 1. Oppstartsmøte med arbeidsgiver, arbeidstaker og rådgiver om målet for Ekspertbistanden. Avklare roller og forventninger. Informere om innhold i tjenesten
 2. Karriereveiledning gjennom profil - og samtaleverkøyet vip24. Avdekke interesser, preferanser, styrker, og motivasjon i arbeid, energilekkasjer og friskfaktorer i jobb og fritid.
 3. Veiledningen danner grunnlaget for videre aktiviteter, mål, tiltak og samarbeid med leder og arbeidsplassen
 4. Arbeidsplasskartlegging ved behov. Kartlegging av arbeidstakers fungering opp mot arbeidsplassen krav og forventninger
 5. Avslutningssamtale med arbeidsgiver, arbeidstaker og ekspert. Oppsummering, evaluering og forslag til videre tiltak
 6. Rapport utformes og gjennomgås med arbeidstaker. Rapporten sendes arbeidsgiver med kopi til NAV lokalt hvis aktuelt/hensiktsmessig for saken  

Ekspertbistand - prosessen


Vår kompetanse

IFokus er godkjent leverandør av Ekspertbistand. Våre rådgivere har lang og bred erfaring innen arbeidsinkludering, nærvær - og sykefraværsoppfølging. Det å støtte og veilede mennesker til endring, og fremme mestring og arbeidsglede, er en viktig del av vårt arbeid og engasjement.  Våre rådgivere har kompetanse innenfor et bredt spekter av fagområder områder  knyttet til arbeid og helse:  karriereveiledning, coaching, arbeidspsykologi, organisasjonspsykologi,  arbeidsrett, ergonomi og psykisk helse.

Ta kontakt med oss eller NAV Arbeidslivssenter for en uforpliktende samtale.