Å delta i arbeidslivet har en rekke fordeler som går langt utover lønnsslippen. For enkeltpersoner som tidligere har stått utenfor arbeidslivet av ulike grunner, kan det å komme tilbake i arbeid ha en stor betydning på livet deres. Å ha en jobb kan gi en følelse av mening og mulighet for utvikling. Det å få mulighet til å overvinne nye utfordringer på arbeidsplassen bygger selvtillit og god selvfølelse, og det kan hjelpe mennesker med å se seg selv i et nytt positivt lys. Arbeidsplassen er et miljø der mennesker kan knytte bånd, bygge relasjoner og oppleve sosial tilhørighet. Dette kan være spesielt viktig for mennesker som gjerne har følt seg isolerte over lengre tid. Å delta i arbeidslivet gir mulighet for å lære nye ferdigheter, utvikle eksisterende kompetanse og oppleve mestring. Dessuten vil en med deltakelse i arbeidslivet i større grad oppleve å bli økonomisk uavhengig, og få mulighet til å forsørge seg selv og ta tilbake kontroll over eget liv. En følelse av «empowerment» er noe mange tidligere arbeidssøkere melder som en positiv konsekvens av det å komme i jobb gir.  

For at vi skal lykkes i arbeidsinkluderingsprosessen er vi avhengige av gode samarbeidsbedrifter som ønsker å gi mennesker en sjanse i arbeidslivet. Disse blir for oss en nøkkelkomponent i arbeidsinkluderingsprosessen, og vi ser at det å gi mennesker fra ulike bakgrunner og erfaringer en mulighet til å prøve seg ut i arbeid, skaper en mangfoldig arbeidsstyrke. Dette mangfoldet fører til økt kreativitet, innovasjon og ulike perspektiver. Samfunnet er tjent med at vi har bedrifter som tar ansvar og satser på å hjelpe mennesker tilbake til arbeidslivet, samtidig gir det et positivt omdømme til bedriften selv, at de viser at de er en inkluderende bedrift. Dessuten har inkluderingsarbeidet en viktig ringvirkning. Når en person oppnår suksess i en samarbeidsbedrift, fungerer dette som en inspirasjon for andre i lignende situasjoner, som kan skape en positiv spiral av vekst og utvikling. Tjørsvågheimen i Flekkefjord er en av våre dyktige samarbeidsbedrifter som vi har jobbet sammen med i mange år, og et godt eksempel på hvor viktig bedrifters rolle er i inkluderingsarbeidet.

Se videoen under for å lære mer om vårt gode samarbeid.